Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Földhivatali Főosztály
Földhivatali osztályok
Üvegzseb
Költségvetés

KÖZÉRDEKÛ ADATOK

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Földivatal
2009. évi

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

1. Fejezet száma, megnevezése

XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2.a) Azonosító adatok

 • Törzskönyvi nyilvántartási szám: 324997
 • Megnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal
 • Székhely: 5000 Szolnok, József A u. 46.
 • Szakágazati besorolás: 841311 Mezõgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
 • Alapító Okirat száma, kelte:

 

2.b) Szervezeti felépítés

 • Szervezeti egységek megnevezése, létszáma

 Megyei Földhivatal

 26 fõ

 Jászberényi Körzeti Földhivatal 

 27 fõ

 Kunszentmártoni Körzeti Földhivatal

 13 fõ

 Szolnoki Körzeti Földhivatal

 42 fõ

 Szolnoki Körzeti Földhivatal Mezõtúri Kirendeltsége

 10 fõ

 Tiszafüredi Körzeti Földhivatal

 14 fõ

 Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal

 26 fõ

 Törökszentmiklósi Körzeti FöldhivatalKarcagi Kirendeltsége

 10 fõ

 

Összesen:                                                                                                    168 fõ

 

2.c) Szervezeti kapcsolódások

 • A megyei földhivatal önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, mely ellátja a megye területén mûködõ körzeti földhivatalok meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait is (338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet). Gazdasági szervezete végzi a költségvetés tervezésével, az elõirányzatok felhasználásával és a beszámolással kapcsolatos feladatokat.

 

 • A körzeti földhivatalok jogi személyek, a megyei földhivatal részjogkörû egységei (338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet). A költségvetési elõirányzatok felett rendelkezési jogosultságuk nincs, a gazdálkodás – a házipénztári ellátmány kivételével – a megyei hivatalvezetõ kötelezettségvállalásával és a gazdasági vezetõ ellenjegyzésével bonyolódik.

2.d) Tevékenységi kör

 • Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
  • 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvrõl
  • 1994. évi LV. törvény a termõföldrõl
  • 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységrõl
  • 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
  • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
  • 2007. évi CXXIX. törvény a termõföld védelmérõl
  • 184/1999.(XII.13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
  • 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
  • 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termõföldre vonatkozó, elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól
  • 63/2005. (IV. 8) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
  • 338/2006. (XII. 123.) Korm rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
  • 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl
  • 21/1995. (VI. 29.) FM rendelet a digitális földmérési alaptérképi adatállományok készítésérõl és kezelésérõl
  • 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról
  • 21/1997. (III. 12.) FM–Hm együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
  • 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérõl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
  • 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminõsítés részletes szabályairól
  • 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
  • 41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történõ lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történõ adatszolgáltatásról
  • 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
  • 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrtészletek megjelölésérõl
  • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérõl
  • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállásáról
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 2000. évi C. törvény a számvitelrõl
  • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
  • 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl
  • 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
  • 254/2007. (X. 4.) Korm rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 

 • A szakfeladat-rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok:
  • 75173-5 Hatósági, (fõ)felügyeleti szakmai irányítási tevékenység
 • Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: 2009. évben nincs szakmai vagy költségigény szempontjából új feladat.

 

 • A felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ezen belül: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és földminõsítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása és a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történõ összefogása és irányítása (állami alapfeladat), valamint az ezekbõl fakadó és szorosan kapcsolódó kisegítõ és kiegészítõ jellegû szolgáltatási feladatok ellátása (kisegítõ, kiegészítõ tevékenység).
 • Belsõ szabályzatban meghatározott kisegítõ, kiegészítõ tevékenység: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal alaptevékenységén kívül egyéb kisegítõ, kiegészítõ tevékenységet nem végez.
 • Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal részére a felügyeleti szerv – az alapító okiratban rögzítettek szerint – engedélyezte vállalkozási tevékenység végzését, azonban a szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
 • Részvétel gazdasági társaságban: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal gazdasági társaságban nem vesz részt.

2.e) 2009. évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján

 • Kiadási elõirányzat:                                      997.000 ezer Ft
 • Saját bevételi elõirányzat:                             997.000 ezer Ft
 • Átvett pénzeszközök elõirányzata:                     -
 • Támogatásértékû bevételek elõirányzata:         -
 • Támogatási elõirányzat:                                    -
 • Engedélyezett létszámkeret:                                168 fõ
 • Január 1-én betöltött (munkajogi) létszám:       173 fõ
 • Fontosabb beszerzések, felújítások: a 2009. évi intézményi költségvetés felhalmozási elõirányzatot nem tartalmaz.

 

2.f) Feladatmutatók megnevezése, köre szakfeladatonként
A tevékenységi körbe tartozó szakfeladathoz nem kapcsolódik feladatmutató.

2.g) Feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre
A költségvetésben nem kerültek meghatározásra feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók.

2.h) Tervezett teljesítményváltozás az elõzõ évhez képest [a g) pont alapján]
Nemleges.

 

Szolnok, 2009. február 23.

 

            Szabóné Tánczos Valéria                                            Vas Györgyné
                        hivatalvezetõ                                                 gazdasági vezetõ

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF